Barion Pixel
Kosár

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Letöltés

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

A Gilberto UNO Kft. a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel –  Adatvédelmi Szabályzatban rögzítette, valamint a klinmart.hu belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta.

A Gilberto UNO Kft. vállalja, hogy az Adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá a Gilberto UNO Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan Személyes Adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

A Gilberto UNO Kft. vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, illetve bármely olyan személy, aki a Gilberto UNO Kft. helyett és/vagy nevében eljár, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint járnak el.

A Gilberto UNO Kft. vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Szabályzatában, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

(i)     Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

(ii)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

(iii)  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

(iv)   Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Ügyfeleink részére az alábbi tájékoztatókat nyújtjuk:

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató A Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220, email cím: ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu, a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön regisztráció során megadott személyes adatait.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó kezelésére a Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220, email cím: ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu jogosult. A Gilberto UNO Kft-nél az Ön által megadott felhasználó névhez, e-mail címhez és jelszóhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság erre kijelölt munkatársai és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A Gilberto UNO Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Gilberto UNO Kft. a regisztráció során megadott a klinmart.hu weboldalra történő regisztráció céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztráció során ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. A regisztráció során megadott név, e-mail cím, jelszó szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni. Amennyiben meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor azt a Profil törlése gombra kattintással törölheti. Ha a http://www.klinmart.hu honlapon történő regisztrációját törli, akkor a Gilberto UNO Kft. törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait. A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan a Gilberto UNO Kft. hírleveleiről. Ha a jövőben hírlevelet sem kíván kapni az Gilberto UNO Kft.-től, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „Leiratkozás” gombra kattintással. Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Gilberto UNO Kft. a regisztráció és a regisztráció törlése között kezelt a hozzájárulása alapján, a Gilberto UNO Kft. jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy a regisztrációját törölte.

 1. Személyes adatok címzettjei a klinmart.hu honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait

(i) a Gilberto UNO Kft. honlapjának szerverszolgáltatója, a MIKROVPS Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.; adószám: 25189861-2-18); és

(ii) a Gilberto UNO Kft. weboldalát karbantartó szolgáltató, a Kobold Stúdió Bt. (székhely: 7400 Kaposvár Irányi Dániel utca 5. 4 emelet 7.; cégjegyzékszám: 14-06-308991; adószám: 25704921-1-14)

(iii) a Mailchimp online hírlevél-küldő rendszert kezelő vagy használó társaság: a Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220 és alvállalkozója, a Kobold Stúdió Bt. (székhely: 7400 Kaposvár Irányi Dániel utca 5. 4 emelet 7.; cégjegyzékszám: 14-06-308991; adószám: 25704921-1-14) és a rendszer üzemeltetője The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA ) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A regisztráció céljából megadott e-mail címedet a Gilberto UNO Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Gilberto UNO Kft. az Ügyfél által megadott személyes adatokat a honlapra történő regisztrálás időpontjától a regisztráció törlése időpontjáig kezeli. A Gilberto UNO Kft. az Ügyfél által megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén a Profil törlése gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Gilberto UNO Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Gilberto UNO Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A Gilberto UNO Kft. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor törölheti regisztrációját és a regisztrációval kapcsolatos személyes adatait a Gilberto UNO Kft. törli.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Gilberto UNO Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Gilberto UNO Kft. kezeli-e a személyes adatait. A Gilberto UNO Kft. a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog Jogosult a Gilberto UNO Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog A Gilberto UNO Kft. a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat. Egyéb esetekben a Gilberto UNO Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha

(i) a Gilberto UNO Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

(ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

(iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,

(iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték,

(v) a Gilberto UNO Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy

(vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Gilberto UNO Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Gilberto UNO Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Gilberto UNO Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 3 végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a Gilberto UNO Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog Kérheti a Gilberto UNO Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Gilberto UNO Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi,
 • (iii) a Gilberto UNO Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
 • tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A Gilberto UNO Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Adathordozhatósághoz való jog Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. A Gilberto UNO Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet a Gilberto UNO Kft.-nél.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Gilberto UNO Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@klinmart.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220, email cím: ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu  „Gilberto UNO Kft.”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, amelyeket a http://www.klinmart.hu honlapon történő rendelés során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220, email cím: ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu jogosult. A Gilberto UNO Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság erre kijelölt munkatársai jogosultak hozzáférni. A Gilberto UNO Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Gilberto UNO Kft. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség. A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Gilberto UNO Kft. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Gilberto UNO Kft. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 1. Személyes adatok címzettjei a rendelés céljából megadott személyes adatait

(i) a Gilberto UNO Kft. számítógépes hálózatának karbantartója, a Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220, email cím: ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu;

(ii) a Gilberto UNO Kft. klinmart.hu honlapjának szerverszolgáltatója, a MIKROVPS Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.; adószám: 25189861-2-18); és

(iii) a Gilberto UNO Kft. weboldalát karban tartó szolgáltató, a Kobold Stúdió Bt. (székhely: 7400 Kaposvár Irányi Dániel utca 5. 4 emelet 7.; cégjegyzékszám: 14-06-308991; adószám: 25704921-1-14)

(iv) a megrendelt termék házhozszállítását végző szolgáltatók, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44), Sprinter Futárszolgálat Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; cégjegyzékszám: 01-09-660447; adószám: 12263840-2-43), 24h Parcel Zrt., Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. , Telephely: 1106 Budapest, Fehér út 10. , Adószám: 25885062-2-42 , Cg.sz.: 01-10-049225 illetve a Fáma First Kft., Székhely: 1194 Budapest, Viola utca 38., Adsz: 11678526-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-929804 képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg; valamint

(v) a megrendelt termék számlázását végző szolgáltató a szamlazz.hu – KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., adószám: 13421739-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-303201, illetve a  Gilberto UNO Kft. könyvelője a Császár Erzsébet EV. (székhely: 2030 Érd Sárd u. 9, EVszám:  41149689; adószám: 66934981-1-33) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg.

A rendelés során megadott személyes adatokat a Gilberto UNO Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Gilberto UNO Kft. a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követően az elévülési időig kezeli. Az Gilberto UNO Kft. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Gilberto UNO Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Gilberto UNO Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Gilberto UNO Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Gilberto UNO Kft. kezeli-e a személyes adatait. Ha a Gilberto UNO Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

(i) az adatkezelés céljai;

(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;

(iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;

(iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;

(v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;

(vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

(vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve

(viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A Gilberto UNO Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való joghoz Ön jogosult a Gilberto UNO Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog A Gilberto UNO Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Gilberto UNO Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

(i) a Gilberto UNO Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

(ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

(iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,

(iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték,

(v) a Gilberto UNO Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy

(vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Gilberto UNO Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Gilberto UNO-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Gilberto UNO Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a Gilberto UNO Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog Ön kérheti a Gilberto UNO Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Gilberto UNO Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) a Gilberto UNO Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Gilberto UNO Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Adathordozhatósághoz való jogát Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. A Gilberto UNO Kft. tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a Gilberto UNO Kft.-nél nem élhet.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Gilberto UNO Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@klinmart.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220, email cím: ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu   „Gilberto UNO Kft.”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az e-mailcímét, amelyeket a http://www.klinmart.hu honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére a Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220, email cím: ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu jogosult. A Gilberto UNO Kft.-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A Gilberto UNO Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Gilberto UNO Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem vagy köteles az e-mail címét megadni. Amennyiben nem kíván további hírlevelet kapni a Gilberto UNO Kft.-től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben a Gilberto UNO Kft. hírleveléről leiratkozik, akkor a Gilberto UNO Kft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet. Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Gilberto UNO Kft. a hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött a részedre az Ön hozzájárulása alapján, a Gilberto UNO Kft. jogszerűen járt el.

 1. Személyes adatok címzettjei a hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét

(i) a Gilberto UNO Kft. számítógépes hálózatának karbantartója, a Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220, email cím: ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu;

(ii) a Gilberto UNO Kft. honlapjának szerverszolgáltatója, a MIKROVPS Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.; adószám: 25189861-2-18); és

(iii) a Gilberto UNO Kft. weboldalát karbantartó szolgáltató, a Kobold Stúdió Bt. (székhely: 7400 Kaposvár Irányi Dániel utca 5. 4 emelet 7.; cégjegyzékszám: 14-06-308991; adószám: 25704921-1-14)

(iv) a Mailchimp online hírlevél-küldő rendszert kezelő vagy használó társaság: a Gilberto UNO Kft., Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74., Adószám: 12901946-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-092220 és alvállalkozója, a Kobold Stúdió Bt. (székhely: 7400 Kaposvár Irányi Dániel utca 5. 4 emelet 7.; cégjegyzékszám: 14-06-308991; adószám: 25704921-1-14) és a rendszer üzemeltetője The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA ) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét a Gilberto UNO Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama a Gilberto UNO Kft. az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli. A Gilberto UNO Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a „Leiratkozás” gombra történő kattintáskor automatikusan törli.
 2. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Gilberto UNO Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Gilberto UNO Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A Gilberto UNO Kft. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a Gilberto UNO Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Gilberto UNO Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Gilberto UNO Kft. kezeli-e a személyes adatait. A Gilberto UNO Kft. a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog Jogosult a Gilberto UNO Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog a Gilberto UNO Kft. a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat.

Egyéb esetekben a Gilberto UNO Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha

(i) a Gilberto UNO Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

(ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

(iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,

(iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték,

(v) a Gilberto UNO Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy

(vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Gilberto UNO Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Gilberto UNO Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Gilberto UNO Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 3 Ha a Gilberto UNO Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jogán kérheti a Gilberto UNO Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Gilberto UNO Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha

(i) vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) a Gilberto UNO Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

(iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Gilberto UNO Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Adathordozhatósághoz való jogán kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. A Gilberto UNO Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet a Gilberto UNO Kft.-nél.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Gilberto UNO Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@klinmart.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Adatkezelési tájékoztató a klinmart.hu weboldalon elhelyezett sütik használatáról

Adatkezelő adatai

Az alábbi Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.klinmart.hu domain alatt működő honlapon elhelyezett sütik és webjelzők által gyűjtött személyes adatokat.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek tekintetében adatkezelő:

Társaság neve: Gilberto UNO Kft. („Társaság”)

Társaság székhelye: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74.

Társaság cégjegyzékszáma: 13-09-092220

Társaság adószáma: 12901946-2-13

Társaság vezető tisztségviselője: Tatai András

A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, azonban a Társaság kinevezett adatkezelésért felelős munkatársat, akihez Ön bármely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésével fordulhat.

A Társaság adatkezelésért felelős munkatársnak a következő személyt nevezte ki és az adatkezelésért felelős munkatárs az alábbi e-mail címen és telefonszámon érhető el:

Társaság adatkezelésért felelős munkatársa: Riskó Áron

Társaság adatkezelésért felelős munkatársának e-mail címe: adatvedelem@klinmart.hu Társaság adatkezelésért felelős munkatársának telefonszáma+36-70-3182977

 1. Süti

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Társaság webszervere részére. A Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni. A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 4. pontban felsorolt adatokat szolgáltatja a Társaság webszervere részére.

 1. Webjelző – Pixel pont

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

 1. Elhelyezett sütik és webjelzők típusa

A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

 1. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa.

A Társaság, illetve harmadik felek honlapon elhelyezett sütijei

Név  – Tartalom – Időtartam

__gfp_64b  – A süti a felhasználó által elfogadott egyéb sütiket kezeli. Ennek célja a felhasználói tevékenység több weboldalon keresztül történő nyomon követése. 2 év 9 hónap

__sonar  – Google Double Click kampány követő kód 1 év

_ceg.s Crazy Egg szolgáltatás által létrehozott munkamenet azonosítót tartalmazó süti. Felhasználó azonosítására szolgál. https://www.crazyegg.com/cookies 3 hónap

_ceg.u Crazy Egg szolgáltatás által létrehozott. Felhasználó követésére szolgál. https://www.crazyegg.com/cookies  – 3 hónap

_dc_gtm_UA-178496506-1 A süti a weboldal teljesítményének a Google Analytics szolgáltatások segítségével történő mérése és javítása érdekében lehetővé teszi a weboldalon tett látogatások és forgalomforrások számolását. https://support.google.com/analytics/answer/2838718  – Böngészés bezárásakor

_ga A süti a Google Universal Analytics-hez kapcsolódik. Az egyes felhasználók megkülönböztetésére szolgál, és statisztikai adatokat generál arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. https://support.google.com/analytics/answer/2838718  – 2 év

_gat A süti a Google Universal Analytics-hez kapcsolódik. Az egyes felhasználók megkülönböztetésére szolgál, és statisztikai adatokat generál arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. https://support.google.com/analytics/answer/2838718 Böngészés bezárásakor

_gid A süti a Google Universal Analytics-hez kapcsolódik. Az egyes felhasználók megkülönböztetésére szolgál, és statisztikai adatokat generál arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. https://support.google.com/analytics/answer/2838718 1 nap

NEWSESSID Véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, mely a felhasználó azonosítására és követésére szolgál. E süti nélkül a felhasználó nem tud továbbhaladni a hitelesített hozzáférést igénylő aloldalakhoz, nem tud kosárba rakni termékeket, nem tud vásárolni. Böngészés bezárásakor

__atuvc  Ezen cookie-k az AddThis widget működésével kapcsolatosak. Ezt a widgetet gyakran beágyazzák a honlapokba, segítve ezzel a tartalommegosztást a szociális média platformokon. Az AddThis 13 hónap. A cookie-k statisztikai információkat is biztosítanak arról, hogy a felhasználó hányszor osztott meg egy tartalmat, illetve hogyan használja az oldalba beépített AddThis funkciót. A személyes beazonosításra csak akkor van lehetőség, ha Ön személyesen regisztrált az AddThis szolgáltatást és hozzájárulását adta ehhez. www.addthis.com/privacy/opt-out

__atuvs  Ezen cookie-k az AddThis widget működésével kapcsolatosak. Ezt a widgetet gyakran beágyazzák a honlapokba, segítve ezzel a tartalommegosztást a szociális média platformokon. Az AddThis cookie-k statisztikai információkat is biztosítanak arról, hogy a felhasználó hányszor osztott meg egy tartalmat, illetve hogyan használja az oldalba beépített AddThis funkciót. A személyes beazonosításra csak akkor van lehetőség, ha Ön személyesen regisztrált az AddThis szolgáltatást és hozzájárulását adta ehhez. www.addthis.com/privacy/opt-out 20 perc

_goa3 A cookie-knak köszönhetően az Adverticum AdServer szolgáltatás minősége jelentősen javítható, melyből nem csak a hirdetők profitálnak, hanem a felhasználók is. A tárolók használatával az érdeklődésükhöz jobban igazodó, kevésbé tolakodó, releváns reklámok jelennek meg számukra. 10 év

_goa3session A cookie-knak köszönhetően az Adverticum AdServer szolgáltatás minősége jelentősen javítható, melyből nem csak a hirdetők profitálnak, hanem a felhasználók is. A tárolók használatával az érdeklődésükhöz jobban igazodó, kevésbé tolakodó, releváns reklámok jelennek meg számukra. 2 nap

preferredListStyle A termék lista oldalaknak a látogató által preferált megjelenítési módja. Értéke lehet ‘list’ vagy ‘grid’. 100 nap 1P_JAR Google.com és Gstatic.com által létrehozott. Webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják. 30 nap

CONSENT Az EU általi szabályozás végett szükséges felhívni a user figyelmét az oldalon történő cookie használatra, ez tartalmazza azt, hogy a user ezt elfogadta–e. (Ha igen, akkor nem jelenik meg újra). 20 év

NID Google.com és Gstatic.com által létrehozott. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat. A régió megjegyzése révén például a webhely helyi időjárásjelentést vagy közlekedési híreket tud szolgáltatni. E cookie-k segítségével a szöveg méretét, a betűtípust, valamint a weboldalak egyéb részeit is személyre lehet szabni. 6 hónap

affilate Partner weboldalakról való átkattintás tárolása. 7 nap

 1. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

 1. Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó információk

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu

Javasolt szöveg: A weboldalunk címe: https://teszt.klinmart.hu.

Hozzászólások

Javasolt szöveg: Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Javasolt szöveg: Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Javasolt szöveg: Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

Javasolt szöveg: A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Javasolt szöveg: Ha jelszó visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazni fogja.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Javasolt szöveg: Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználónevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Javasolt szöveg: A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Where your data is sent

Javasolt szöveg: A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.